Las Rusas Yuliya Chermoshanskaya, 2nd derecha, Yulia Gushchina, Evgeniya Polyakova, izquierda y  Aleksandra Fedoriva, derecha,  celebran el oro en los 4 x 100 femenino.
Las Rusas Yuliya Chermoshanskaya, 2nd derecha, Yulia Gushchina, Evgeniya Polyakova, izquierda y Aleksandra Fedoriva, derecha, celebran el oro en los 4 x 100 femenino. AP
Las Rusas Yuliya Chermoshanskaya, 2nd derecha, Yulia Gushchina, Evgeniya Polyakova, izquierda y Aleksandra Fedoriva, derecha, celebran el oro en los 4 x 100 femenino. AP