Roman Polanski.
Roman Polanski. Archivo Associated Press
Roman Polanski. Archivo Associated Press