Pitbull en Sydney, Australia. (Photo by Graham Denholm/Getty Images)
Pitbull en Sydney, Australia. (Photo by Graham Denholm/Getty Images)
Pitbull en Sydney, Australia. (Photo by Graham Denholm/Getty Images)