Sarah Arison con Jorge y Darlene Pérez.
Sarah Arison con Jorge y Darlene Pérez. Betty Alvarez Especial/el Nuevo Herald
Sarah Arison con Jorge y Darlene Pérez. Betty Alvarez Especial/el Nuevo Herald